VILKÅR

Ingen oppdrag regnes som påtatt av advokatene uten at skriftlig oppdragsbekreftelse foreligger, med unntak av de tilfeller der det foreligger forsvareroppnevnelse fra retten, påtalemyndigheten, oppnevnelse fra fylkesnemnd, eller godkjennelse fra Fylkesmannen eller lignende instans.

Det er viktig at de personer som blir pågrepet av politiet i avhør gir uttrykk for at de ønsker bistand av en av våre advokater, og at dette kommer med i avhøret.

Vår priser varierer fra den offentlige sats p.t. på kr. 905,-, til kr. 1.700,- eksklusive mva.

Våre timepriser vil variere med sakens omfang, kompleksitet m.m.
Fastpris kan også diskuteres i særlige tilfeller.

På områder hvor offentlig eller forsikringsmessige rettshjelpsordninger eksisterer, må der påregnes forskuddsvis betaling av egenandel. Se for øvrig siste side for informasjon om fri rettshjelp.